İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Feryad


Nedir bu hali maizi zavallı milletimin,

Velidi ceddi izamım mıdır bu nesli cenin?

Yarattı devleti uzma o ced aşitetten,

Kalan bu maşeri aciz midir o devletten?

Cihanın üçte biri baş eğip de kudretine

Gelip gönülle sığınmıştı tahtı devletine.

Büyüktü milletimin nam ü şanı her yerde,

Rikabı adline olmuştu hakla kul bende.

Cihad olunca müyesser kavafili şüheda

Huzuru Haktan inip yer tutardı ön saf da.

Minarelerde salalarla ortalık çınlar,

Ezan okurdu güzel sesli, namlı hafızlar.

Semaya yükselip âminlerle ruhu beşer,

Gider, libası şahadetle Hakka secde eder.

Yağardı arşı İlahiden hâke Rahmi Celal,

Salibin öldüğü yerde doğardı Nuru Hilal.

Şimale garba cenuba ve şarka hakimdik,

Dururdu fevki semada hilalimiz dimdik.

Bu şanı fethi asırlarca ettiler is’ad,

Geniş omuzlu, uzun boylu kahraman ecdad.

Azaldı cehl ile ferdin kuvayı zatisi,

Kardı gitgide ırkın semayı atisi.

Yavaş yavaş sönerek zulm ile çerağı kemal,

Cihatı erbaamızda göründü izmihlal.

Zılamü aczü cehalet de katl edip beyni,

Türabı küfrü dalalette gömdüler dini.

Ne Rabbü Hakka itaat, ne din ü iman var,

Ne ilmü fazilete riayet, ne adlü ihsan var.

Okur menakıbı ecdadı levhi tarihten

Bugün şu gılzeti ahlak ü fısk içinde yüzen.

Denizde hem karada ün salardı ecdadı,

Okunmuyor bu devir destanında kendi adı.

Civanmerd o bahadır yiğitlerin yerine

Kuruldu sıska çocuklar seriri ekberine.

O dev vücutlu yiğit nesl mükariz oldu.

Bu hasta, ruhu bozuklarla memleket doldu.

Çözüldü cehl ile habli metini milliyet,

Ne şanlı camia kaldı, ne şanı cem’iyyet.

Cihad eder iken ön safta şanlı başbuğu,

Bu gün harimi sarayında tüttürür çubuğu

Diyarı şarkı sararken zılamı cehli kefen

Doğar ulum ile fen mağribin meşiminden.

Selim’e kişveri İslamı bahşeden bu milel

Türabı zillete düşmüştü haki şana bedel

Kuransa Hanı Süleyman nizam ü kanunu,

Yazık. . Bozan da biz olduk bu adli meymunu

Zemanile eridi adle yar olan erler,

İçin için çürüyüp çöktü ahenin yerler

Gezerken hep seri ikbalimizde rayetimiz,

Her haki paye düşüp kalmadı hilali temiz

Cihadı ekberi ilan edip açıldı sefer,

Bu köhne nassı mübinin yerinde yeller eser

Atınca seyfi Süleymanı arşı alaya,

Vururdu sillei te’dibi veçhi adaya.

Yavuz elinde yazarken semaya fethi celil

Olur bu nesli marizin elinde seyf, zelil

Sapan, kılıç, pala, mızrakla oynayan çeriler

Elinde şimdi tutar camı cemle dilberi ter

Türabı payine yüzler sürer iken ağyar,

Bugün rikabını tahkirle çiyneyen onlar

Yazık, o şan ü şeref kitlesi sönüp gitti,

Yerinde bir sürü soysuz bu kuklalar bitti

Birer birer çıkarak tahtı hakimiyyetten

Olur bu milkimiz adaya me’meni gülşen

Verip memalikin adaya kısmı azamını,

Küçük vilayete döndürdüler büyük vatanı.

Geniş bir imparatorluktan haki milk olarak

Bugün elinde kalan bir tutam siyah toprak

Onun da hamiü vakisi bir avuç zuafa,

Yazık. . Vatan bu nesilden arar ümidi şifa. . .