İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mustafa KAYIHAN

TÜRK DÜNYASI ATASÖZLERİ

Ac acı …er, acdan lelövin törer.(Meragî, Emsâl ü Nesâyih-i Türkî) Ac deyer doymaram, toh deyer acmaram.(Meragî, Emsâl ü Nesâyih-i Türkî) Ac doğrar, toh yeyer.(Meragî, Emsâl…

AFYONKARAHİSAR’DA KULLANILAN “ŞATTAK” TABİRİNE DAİR

Efendim, şathiye diye bir tabir var. Kubbealtı lügati Arapça şaṭḥ “sözde ölçüyü kaçırmak”tan şaṭḥiyye “şatıhla ilgili” diye açıklamış kelimeyi. Latife, şaka, eğlence, maskaralık etme, hezeliyat…

Berceste Beyitler-1

Ziyâ Paşa cevher-i cân: Can cevheri. Cevher-i cân ola mı şol dürr-i şeh-vâra bedel Ki Ab-ı Hayvân’dan çıkardı onu gavvâs-ı ezel İbni Kemâl cevher-i deryâ-yı…

Berceste Beyitler-2

hâl-i müşg-âgîn: Misk kokulu ben. Hayâl-i hâl-i müşg-âgînden gayrı gıdamız yok Nâbî hâl-i müşgîn: Mis kokulu ben. Çeşm ü ebrun üzre neyler hâl-i müşgîn ey…

Berceste Beyitler-3

I ıdlâl: Ar. Dalâl’den; azdırma, doğru yoldan saptırma. Ol şâhı âh u nâle yürütmez belâ budur Varır rakîb yanına ıdldl eder yürür Şeyhülislam Yahya Sensin…

Berceste Beyitler-4

M ma’: Ar. Kelime başına gelerek “ile, beraber, birlikte” anlamlarında kullanılır. ma’allâh: Allah ile, Allah ile birlikte. Bî-nişân u lâ-mekân sırrındapinhân olmayan Bulmaya seyr-i ma’allâh…

Berceste Beyitler-5

mû, mûy: Ço) Far. Saç kılı. Hüsnünün naksına şâhid yetişir nisvânın Rûy u mûyunda olan gâliye vü gâzeleri Nâbî Ya Rab beni âzade-i derd ü…

Berceste Beyitler-6

O osmân: Ar. 1. Dört halifeden üçüncüsü ve Hz. Muhammed (s. a. s.)’in damadı. 2. Toy kuşunun ve yılanın yavrusu. Osmân ki buldu gözleri nûreynin…